A A A

Мерки за контрол на пречиствателни системи

  • Автоматична пробовземачка за съставни проби

    Инструмента извършва проби от битови и промишлени отпадни води в желаното време и промяна на потока. Инструмента за съставни проби прехвърля количеството от пробата вкарана в ПЛК екрана към събирателния резервоар с помпи. По точни характеристики на отпадната вода се получават като се взима съставна проба от входящата и изходящата в станцията вода.

  • Преливници

    Измерването на потока в електромагнитни уреди за измерване на течението се оценява в зависимост от диаметъра на тръбата и скоростта на водата. Но при станциите за преработка на отпадни води попадналите твърди частици, които полепват по тръбата намалят диаметъра и уреда за измерване на течението отчита грешно поради увеличената скорост на водата. Затова за да се отчете вярно се използват ултразвукови и хидростатични методи при отворени канали за измерване на течението. Отворените канали за измерване на течението работят с помощта на преливници.