A A A

Оборудване за пречиствателни станции

 • Решетки

  Това е устройство за задържане на груби твърди частици във водата. Разстоянието между филтруващите елементи зависи от големината на частиците които трябва да се задържат. Решетките се използват обикновено заради факта, че твърдите частици в отпадните води повреждат инсталациите и помпите. По този начин се намалява натоварването на другите устройства и се увеличава продуктивността на пречистването.

 • Шлюзове

  Водният поток се контролира във пречиствателните станции от шлюзове. Шлюзовете се разделят на две групи – ръчни и автоматични и се инсталират на стената или в канала. Контролират се чрез пневматични клапи и моторно редукторна група автоматично или ръчно. Контролният лост на ръчните шлюзове са редукторно свързани в зависимост от размера на шлюза. Така за да се върти шлюза количеството използвана енергия е минимално.

 • Филтри

 • Маслоуловители

  Отпадният петрол представлява голям проблем за околната среда. Освен вреда върху околната среда петрола предизвиква запушване на канала за събиране на отпадни води и канализационната система така че се нанасят вреди с големи разходи.

 • Платформен пясъкочистач

  Неорганични материали (пясък, камъни, шлака и др)предизвикват такива проблеми като запушване на помпата, дифузери и филтри съществуват в биологични и химични пречиствания, и се натрупват в каналите а също и продължително почистване на утайката натрупваща се по резервоарите / водоема. Разделителите за пясък се използват за разделяне на неорганични материи по големи от 0,2 мм от отпадните води.

 • Високоскоростен самоаспириращ спирален аератор

  Високоскоростните самоаспириращи спирални аератори се използват за да осигурят кислорода необходим за продължаване на жизнената активност на микроорганизми в биологично пречиствателни системи. Високоскоростните самоаспириращи спирални аератори осигурява пренос на кислород като взема кислород от атмосферата и образува фини балончета под повърхността на водата с помощта на спираловидни ребра.

 • Миксери

  Миксери се използват във станциите за отпадни води за да се получи хомогенна смес от химически разтвори. Когато се избира миксера се взима предвид обема и геометричната форма на резервоара, броя и мястото на вихровата трошачка, вискозитета и плътността на материала, желаната скорост на миксера и нагласянето струята. Миксерите се разделяна на 3 групи – бързи, бавни и статични.

 • Утайкочистачи

  Утайкочистачите разделят на два вида в зависимост от размерите на резервоара и геометричната му форма както и местата за употреба - хоризонтални и радиални утаители.

 • Калоуплътнители

  Използват се за премахване на утайката образувана с времето в сгъстяващите и дехидратиращи елементи на химически и биологически пречиствателни системи. Утайката се отвежда в резервоарите за сгъстяване. Стойността на сухото веществож се увеличава от 1% до 3-5 %.